Tölegli programma üpjünçiligi bilen ýokaşmagyň öňüni nädip almaly? - Semalt jogap berýär

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Frank Abagnale, töleg programma üpjünçiliginiň pidalara howp salýan we töleg töleýänçä kompýuter enjamlaryna girmegini bökdeýän zyýanly programma üpjünçiliginiň meşhur görnüşidigini aýdýar. Şeýle hüjümler ulanyjylaryň köpüsiniň hakyky we kanuny zatlar hasaplaýan ulgamlaryna göçürip alýan Troýanlaryň kömegi bilen amala aşyrylýar. Soňky aýlarda zyýanly programma üpjünçiligi dünýädäki köp sanly kompýuter ulgamyna täsir etdi. Programma üpjünçiligi howpsuzlyk firmalary, WannaCry diýlip atlandyrylýan gurçuk gurçuklarynyň iki ýüzden gowrak ýurtda 140,000-den gowrak kompýuter enjamyna ýokaşandygyny öňe sürýärler we Ukraina, Taýwan we Russiýa esasy nyşana öwrüldi. Birnäçe Iňlis hassahanalary kompýuter ulgamlaryny öçürdiler, Telefonica ýaly Ispaniýanyň käbir firmalary, käbir döwlet guramalary we kärhanalary ep-esli derejede täsir etdi. Kasperski laboratoriýasy we Symantec-iň hünärmenleri WannaCry wersiýasyndaky köne kodlaryň Lazarus toparynyň programmalarynda köp mukdarda peýda bolandygyny öňe sürýärler. Bu kodlarda wiruslar bardy we Demirgazyk Koreýanyň köp sanly enjamyna ýokaşdy. “WannaCry” şu wagta çenli köp sanly smartfon we kompýuter ulgamyna täsir etdi diýip, Kasperski laboratoriýasynyň hünärmeni Kurt Baumgartner “Roýter” habar gullugyna beren interwýusynda aýtdy.

Bu nähili işleýär?

WannaCry, kompýuter faýllaryňyzy gulplap bilýän töleg programma üpjünçiliginiň esasy görnüşlerinden biridir. Soňra maglumatlaryňyzy hemişelik şifrleýär we töleg tölenýänçä enjamyňyza girip bilmersiňiz. Bu töleg programmasy, esasan, Microsoft ulanyjylaryny we Windows we Linux ulanýanlary nyşana alýar. “WannaCry” ulgamyňyza täsir edensoň, ep-esli mukdarda açylan penjireleri görersiňiz. Hakerler bu penjireler üçin töleg tölemegiň ýollaryny görkezýärler we töleg her enjam üçin 3000 dollara çenli. Bu açylan ýerlerde birnäçe sanalmalar hem bar: olaryň biri töleg iki esse ýokarlanmazdan dört günlük möhleti görkezýär, beýlekisi otuz gün möhletini görkezýär, ýogsam maglumatlaryňyzy hemişelik ýitirersiňiz. Hakerler tölegleri diňe Bitcoin we PayPal arkaly kabul edýärler. Meşhur haker topary “Shadow Brokers” ýakynda bu zyýanly programma üpjünçiligini çykardy we NASA-nyň duýgur howpsuzlyk ulgamyna hüjüm etdi.

Ol nähili ýaýraýar?

Köplenç tölegli programma üpjünçiligi ýokaşan faýllary göçürip almak ýa-da näbelli ýa-da nätanyş baglanyşyklara basmak arkaly kompýuteriňize girýär. Howpsuzlyk hünärmenleriniň käbiri WannaCry ýaly ýokançlyklaryň gurçuk görnüşinde ýaýrandygyny öňe sürýärler; birnäçe günüň içinde kompýuter enjamyňyza ýokaşýarlar we ähli goşundylaryna ýokaşýarlar. Şeýle programmalar maglumatlaryňyzy şifrleýär we hakerler size girmäge rugsat bermezden töleg talap edýärler.

Ol nirede ýaýrady?

Taýwan, Ukraina we Russiýanyň gözlegçileri hüjümçiler üçin esasy nyşana öwrüldi, emma beýleki köp sanly ýurtda ýokanç ulgamlar hem bar.

Kritiki infrastruktura tehnologiýasyndan Jeýms Skott tölegli programma üpjünçiliginiň ilkinji gezek 2016-njy ýylda ýaýrandygyny we hassahanalarda köp sanly kompýuteriň ýokaşandygyny aýtdy.

Infectionokançlygyň öňüni alyň

Microsoft-yň zyýanly programma üpjünçiligini goramak merkezi, diňe wirusa garşy programma üpjünçiliginiň iň soňky wersiýalaryny gurnamaly we göçürip almalydygyny habar berýär. Şeýle hem näbelli baglanyşyklara basmazlyk we tanamaýan adamlaryňyzdan gelen e-poçta goşundylaryny açmazlyk möhümdir. Adamlar internete girenlerinde wirusa garşy programma üpjünçiligini açmaly we gije-gündiziň dowamynda howpsuz bolmagy üçin açylan goşmaçalary öçürmeli. Şeýle hem ýokanç keselleriň öňüni almak üçin faýllaryňyzy yzygiderli ätiýaçlamaly.

mass gmail